Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -

 


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013


GALERIA >>
GALERIA 2010>>
GALERIA 01.2011 - 06.2011>>
GALERIA 07.2011 - 12.2011>>

GALERIA 01.2012 - 06.2012>>

GALERIA ZDJĘĆ (07.2011 - 12.2011):

GRUDZIEŃ 2011

Wiadukt WD2- Łącznik - Balustrada stalowa Wiadukt WD2 - zbrojenie płyty pomostu Pylon Mostu Głównego
Betonowanie płyty pomostu Mostu Głównego Wzmocnienie skarp wykopu przez gwoździowanie Wykonywanie sączka za ścianką szczelną - ul. 29 Listopada km 0+160
Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego warstwa dolna - Obwodnica km 1+150 nitka prawa Widok na północną stronę obwodnicy Wiadukt WD2 i Estakada Główna
Skrzyżowanie obwodnicy z ul. Kopernika Próbne obciążenie boczne pali ekranów akustycznych Podpory wiaduktu WD1
Podpory wiaduktu WD1 Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Krakowska Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 0+200 nitka prawa
Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa dolna - Obwodnica km 0+600 nitka lewa Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa dolna - Obwodnica km 0+250 nitka prawa Podbudowa z betonu asfaltowego - Obwodnica km 0+900 nitka lewa
Płyta pomostu Mostu Głównego Nasyp zbrojony geotkaninami - Obwodnica km 1+500 Bariery ochronne stalowe SP-09 - Obwodnica km 0+200 nitka lewa


LISTOPAD 2011

Betonowanie płyty pomostu Mostu Głównego Pylon Mostu Głównego nocą
Pylon Mostu Głównego Umocnienie skarpy na ul. 29 Listopada Słupy HEB-Ekran E 2
Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 1+300 nitka prawa Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 0+900 nitka lew Podbudowa bitumiczna - ul.29 Listopada km 0+600
Obrzeża betonowe ścieżki pieszo-rowerowej Obwodnica km 2+300 str. lewa Górna w-wa podbudowy bitumiznej - Rondo Dolna w-wa podbudowy bitumicznej - ul. Lwowska
Warstwa odsączająca - ul. 29 Listopada Układanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - obwodnica km 3+600 Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. 29 Listopada
Montaż barier drogowych SP-09 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - Obwodnica km 0+500 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego Obwodnica km 0+500
Ciąg pieszo-rowerowy - obwodnica km 3+600 Pylon - montaż want Most Główny - montaż want
Obwodnica WD2 - Łącznik - Montaż balustrad Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. 29 Listopada km 0+700
Humusowanie skarp - ul. 29 Listopada km 0+350 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - Obwodnica nitka lewa km 0+900 Układanie warstwy wiążącej - Obwodnica nitka lewa km 3+100

PAŹDZIERNIK 2011

Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - Obwodnica nitka lewa km 1+300 Umocnienie skarpy geokomórką - Obwodnica km 0+100 Układanie w-wy wiążącej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Obwodnicy
Rozbiórka konstrukcji - ul. Krakowska nitka prawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie - ul. Wilczańska km 0+350 Dolna w-wa podbudowy bitumicznej - Obwodnica nitka lewa km 1+200
Wykop - obwodnica km 0+740 Zbrojenie płyty pomostu wiaduktu WD2 Wózek rewizyjny mostu
Wykop i wzmocnienie skarp - obwodnica km 0+800 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - ul. Krakowska Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - ul. Krakowska
Wykop - Obwodnica km 0+770 Warstwa odsączająca - ul. Krakowska Umocnienie skarp geokomórką
Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - Obwodnica km 1+100 Materac geotekstylny - Obwodnica km 1+250 Budowa nasypu wraz z obsypką przejazdu P1
Budowa nasypu - Obwodnica km 1+470 Ścianka szczelna stabilizująca skarpę ul. 29 listopada Widok na południową część obwodnicy
Widok na Most, Estakadę i Wiadukt WD2 Widok na północną część obwodnicy Zasypka przejścia P1
Widok wnętrza pylonu Widok wnętrza pylonu Umocnienie skarp przejścia TP2

WRZESIEŃ 2011

Sploty do wykonania podwieszenia mostu
Konstrukcja Mostu Głównego Zbrojenie płyty pomostu wiaduktu WD2 Zbrojenie kap chodnikowych Wiadukt WD2 - Łącznik
Montaż konstrukcji przejścia P1 Wykop - Obwodnica km 0+850 Wykonywanie warstwy odsączającej - Obwodnica km 3+150
Warstwa wiążąca - Obwodnica km 3+650 Umocnienie stożka obiektu TP2 elementami betonowymi Układanie w-wy wiążącej - Obwodnica km 0+25
Przełożenie ruchu na nitkę wschodnią - ul. Krakowska Przebudowa lini SN - Obwodnica km 0+900 Podbudowa z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie - Obwodnica km 1+100
Pas rozdziału - Obwodnica km 2+600 Omocnienie skarpy geokokórką ul.Wilczańskiej Koryto drogowe - ul. Krakowska 0+100
Konstrukcja mostu głównego Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego - Obwodnica km 3+250 Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych - Obwodnica km 2+400
Umocnienie stożków przejścia podziemnego TP 2 elementami betonowymi Układanie krawężnika trapezowego z skrzyżowaniu Obwodnicy z ul. Konopnicką Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową
Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna - Obwodnica km 3+450 Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna - Obwodnica rondo Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna - Obwodnica km 3+250
Podbudowa bitumiczna - Obwodnica odcinek 3+340 - 3+530 Montaż konstrukcji przejadu pod obwodnicą P1 Dolna warstwa podbudowy bitumicznej na tarczy ronda
Budowa nasypu wzmocnionego geotkaninami - Obwodnica i ul. Graniczna Wzmocnienie nasypu ul. Wilczańskiej geokomórką Wiadukt WD 2 - montaż konstrukcji stalowej
Wiadukt WD2 - montaż konstrukcji stalowej ul. E. Plater - wzmocnienie skarp nasypu Przejście TP2 - Umocnienie stożków nasypu
Most Główny - ostatnie segmenty konstrukcji stalowej Zbrojenie podpory P1 wiaduktu WD 2 Warstwa odsączająca - Obwodnica km 3500
Umocnienie skarpy nasypu gwoździami gruntowymi - ul. 29 Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 0250 Podbudowa bitumiczna warstwa dolna - Obwodnica km 2950
Podbudowa bitumiczna warstwa dolna - Obwodnica km 0250 Materac geotekstylny - Obwodnica km 3100 Kanalizacja deszczowa - ul. 29 Listopada km 040

SIERPIEŃ 2011

Zbrojenie fundamentu podpory P1 wiaduktu WD 2 Wzmocnienie nasypu geokratą
Wykonywanie wodociągu W2 Wykonywanie kanalizacji deszczowej - Obwodnica km 1+300 Wykonywanie gwożdzi gruntowych - ul. 29 Listopada
Budowa nasypu - Obwodnica km 0+500 Wzmocnienie skarpy ul. 29 listopada Wykonanie ekranów akustycznych
Przejście TP2 Roboty ziemne w okolicy przejścia podziemnego TP-1b Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni ul. Wilczańskiej
Roboty instalacyjne pod ul. Konopnicką Krawężnik betonowy na ławie - Obwodnica km 2+90 Koryto łącznika - Rondo - ul. Zana
Wzmocnienie nasypu geotkaniną - Obwodnica km 1+560 Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego - Obwodnica km 2+800 Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej - Obwodnica km 2+450
Stabilizacja podłoża pod wiaduktem kolejowym Stabilizacja nasypu spoiwem hydraulicznym Zbrojenie płyty pomostu estakady głównej
Widok z pylonu na południową część obwodnicy Widok na most z ul. 29 listopada Wiadukt WD2 - ul. Emilii Platter
Betonowanie płyty pomostu estakady głównej Materac geotekstylny - obwodnica 3+400 Formowanie nasypu - obwodnica km 1+100
Zbrojenie fundamentu przejazdu P1 - pod obwodnicą Wykop na ul 29 listopada Wykop - obwodnica km 0+800
Wlot przepustu PD3 Umocnienie stożków elementami betonowymi - przejście TP2 Umocnienie skarpy wykopu biowłókniną - obwodnica km 1+200
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową - obwodnica km 2+300 Profilowanie pod stabilizację hydrauliczno - chemiczną - obwodnica km 0+300 Prace w obrębie skrzyżowania obwodnicy i ul. 29 listopada

LIPIEC 2011

Zbrojenie płyty pomostu Wiaduktu WD2-Łącznik Zbrojenie i deskowanie płyty pomostu Estakady Głównej i Łącznika Zbrojenie fundamentów przejazdu P1
Wzmocnienie skarp gwoździami gruntowymi Wzmocnienie podłoża materacami - obwodnica km 3+400 - 3+500 Wzmocnienie podłoża - obwodnica km 0+45
Wzmacniane skarpy ul. 29-go listopada Podbudowa tłuczniowa - obwodnica km 2+260 - 2+380 Nasuwanie konstrukcji stalowej Mostu Głównego
Nasuwanie konstrukcji Mostu Głównego Montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WD2 Budowa nasypu przy ul. E. Platter
Betonowanie płyty pomostu Wiaduktu WD2-Łącznik Betonowanie rygla pylonu Betonowanie rygla pylonu
Montaż konstrukcji stalowej mostu. Układanie podbudowy bitumicznej Umocnienie brzegów rzeki
Zbrojenie płyty pomostu WD2-lacznik Zabetonowany przyczółek wiaduktu WD1 TP2 - wykonanie portalu na przepuście przepchniętym pod nasypem kolejowym
Deskowanie płyty pomostu WD2 - Łącznik Widok na pylon z ulicy Wilczańskiej Deskowanie rygla pylonu

 

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe

 

- KONTAKT -